Visie op de ontwikkelingen in Gennep-noord

Het bestuur van de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep hanteert de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van plannen, die op dit moment ontwikkeld worden voor Gennep Noord:
A. Bevorderen van het behoud en voor zoveel mogelijk herstel van het historisch landschap van Gennep Noord.
B. Inrichtingsplannen of uitbreidingen van bestaande activiteiten mogen de bedrijfseconomische basis van de Genneper Hoeve als een van de belangrijkste gebiedsbeheerders in Gennep Noord niet aantasten.

In het kader van de diverse ontwikkelingen betreffende Gennep Noord brengt het bestuur van de Vriendenstichting de volgende punten onder de aandacht:


1. Integraal plan voor Gennep Noord vanuit een langere termijnvisie.

Op dit moment zijn diverse instanties plannen aan het ontwikkelen voor Gennep Noord. Wij missen de afstemming tussen deze plannen. Daarom pleiten wij voor een integraal plan waarin de visie voor de toekomst van het volledige gebied beschreven staat.

2. Biodiversiteit
In het integrale plan is ook aandacht voor de manier waarop het historische landschap behouden kan worden en voor de biodiversiteit van het gebied. De Genneper Hoeve vervult hierin een pioniersrol met zijn biodynamische en
biologische land- en tuinbouw en met het extensief beheer van het gebied

3. Toegankelijkheid / Verkeerplan / Parkeerfaciliteiten / Inrichtingsplan
In het verleden zijn er diverse plannen gemaakt voor verkeer op Gennep. We missen in de plannen van het museum concrete voorstellen voor het parkeren en de fiets- en wandelpaden in het gebied. Tussen EHV-museum, Genneper molen e.a. en de Genneper Hoeve zijn zowel letterlijk als ‘figuurlijk’ korte verbindingen te realiseren c.q. te versterken. Letterlijk door vanaf het EHV- museum aan de Boutenslaan tot aan de Genneperweg een doorgang aan te leggen voor voetgangers, fietsers en noodzakelijk gemotoriseerd verkeer van en naar Genneper Molen en Genneper Hoeve. Dat is ook van belang voor één gecombineerde wegbewijzering voor verkeer van elders. Het geheel tussen Dommel, Boutenslaan en Genneperweg kan in afstemming worden heringericht en beheerd. En de Genneperweg kan dan vanaf de Claralaan worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

4. Zoeklocaties voor uitbreiding Eindhoven Museum.
Over de vraag hoe de structuur van Gennep Noord door de uitbreiding van het museum kan worden verbeterd is weinig gezegd. Voor ons is het in ieder geval onaanvaardbaar dat akkers met een grote cultuurhistorische en ecologische waarde worden genoemd als potentiele zoeklocatie De voorgestelde locaties 7 en 8 komen wat ons betreft dan ook niet in aanmerking voor gebruik door het museum. Locatie 7, de bolle akkers, dient niet aangetast maar beschermd te worden. Locatie 8 is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van de Genneper Hoeve.
Tot nu toe blijkt uit de presentatie van de plannen voor uitbreiding niet op welke wijze het landschap van Gennep Noord hiervan profiteert.

5. Vernatting Tongelreepdal
Wij bepleiten vernatting van het Tongelreepbeekdal niet door afgraving van met name de Elzenveldjes maar door op peil brengen van de uitgesleten bodem van de Tongelreep.

6. Hittepunten
Het onderzoek van Royal HaskoningDHV laat twee hittepunten zien op Gennep: het terrein van autorijschool Leeuw en het erf bij de watermolen. Wij zien als mogelijkheid voor het oplossen van dit probleem dat beide gebieden vergroend worden. Het terrein van autorijschool Leeuw zien we als beste optie om het Eindhoven Museum meer ruimte te geven. Bij de watermolen kan het historische erf tussen Dommel en Trompetterloop meer natuurlijk worden ingericht.

7. Huisvesting cliënten van DeSeizoenen.
Zorgorganisatie DeSeizoenen wil woongelegenheid voor meer cliënten dan zij nu huisvest zodat er een meer rendabele groep gevormd kan worden. Wij pleiten ervoor dat achter de boerderij van Kapteijns (De Parakleet), Genneperweg 169, een tweede gebouw wordt neergezet. Hiermee wordt de huisvesting meer geconcentreerd.
Huis Pennings, Genneperweg 171, zou op termijn huisvesting kunnen bieden aan een tweede echtpaar dat door de groei van de werkzaamheden voor de continuïteit van de Genneper Hoeve nodig en belangrijk i

8. Informatie- en expositielocatie
De Stichting Levend Erfgoed Gennep (Vrienden van Gennep) wil graag haar uitgebreide archief en de (audiovisuele) informatie en voorlichting over dit gebied met zijn unieke natuur- en cultuurhistorie nog meer zichtbaar maken. In toekomstige nieuwbouw/verbouw van locaties op Gennep of in de plannen van het Eindhoven Museum kan daarmee rekening worden gehouden.

9. Alterra-rapport

De meeste van bovengenoemde punten zijn al eerder genoemd in de Structuurvisie Genneper parken van 2004, die voortkwam uit het rapport van Alterra over Gennep, in 2002.

woensdag 16december 2020
Bestuur Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
(Vrienden van Gennep)