tijdlijn

Tijdlijn ontwikkelingen Genneper Parken
 
In de loop der jaren heeft Simon van Schooten veel informatie verzameld en bewaard over de geschiedenis van het gebied dat nu wordt gekend als Genneper Parken. Op basis daarvan heeft hij nu een beknopte tijdlijn opgesteld waarvan hij veronderstelt dat die ook voor anderen van betekenis kan zijn om meer zicht te krijgen op het verloop van ontwikkelingen.
Via deze Nieuwsbrief stellen wij u graag in de gelegenheid om daarvan kennis te nemen.
In de tijdlijn zijn twee delen te onderscheiden. Deel 1 begint met een aanloop vanaf 1970 en loopt uit tot en met 2005. In dit deel worden geen namen genoemd.
 
Deel 2 betreft de jaren 2006 tot en met 2020. Om in de toenemende complexiteit van
gebeurtenissen nog relevant onderscheid te kunnen maken zijn hier wel namen genoemd.
 
Deel 1, 1970 t/m 2005
1970 De E-3, een al vóór 1940 geplande autobaan van Antwerpen via Eindhoven naar Venlo, isgereed. En met de bouw van het nieuwe Nat. Lab. van Philips is een begin gemaakt.
1972 De gemeente Eindhoven krijgt de noordelijk van de E-3 gelegen gronden geannexeerd. Datmbetreft het grootste deel van het historische Laareind, tot 1923 gelegen in de gemeente Aalst en toen geannexeerd door de gemeente Waalre.
In 1972 worden ook plannen gelanceerd voor autobanen door het Dommneldal
(Valkenswaard e.o.) alsook over de Strabrechtse heide. Dat is voor leden van de KNNV en het IVN aanleiding tot de oprichting van een Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer (WNM).
1977 N.a.v. een ‘Groenplan Gennep” van de gemeente wordt een ‘Werkgroep Houdt Gennep Landelijk’ (WHGL) opgericht die de instemming krijgt van KNNV, IVN, WNM en NJN
(jeugdbond natuurstudie). Alsook van veel mensen, m.n. uit Gestel en Stratum.
1980 De toenmalige Agglomeratie Eindhoven, die als landelijk proefproject na een succesvolle opstart ten onder ging aan algemene politieke onhaalbaarheid, presenteerde in 1980 ook een Agglomeratie – Structuurplan.
In de jaren daarna ontstond in Eindhoven wel enig overleg tussen ambtenaren en
milieugroepen onder de titel Centraal Milieu Overleg (CMO).
1981 Na een intensieve verbouwing wordt het Milieu Educatie Centrum (MEC) in de voormalige opslagloods bij de Genneper molen gehuisvest.
In de jaren daarna komen allerlei voorstellen en felle tegenstellingen in een stroomversnelling. Vooral ook heftige bezwaren van milieugroepen.
 
1988 B en W gaan akkoord met een Ontwerp-bestemmingsplan Gennep 1988 met op hoofdlijnen een operationeel Inrichtings- en Uitvoeringsplan. Ook de milieugroepen kunnen hiermee instemmen.
1993 Het MEC wordt organisatorisch ondergebracht bij de Milieudienst Regio Eindhoven (MRE). Namens WNM en WHGL wordt een soort titanenstrijd gevoerd in zake de toekomst van Gennep.
 
1995 Start van een ambtelijk projectteam tot onderlinge afstemming en samenwerking.
 
2
1996 B en W besluiten tot Stimulus – projectaanvraag voor Eindhoven–Zuid, alsook tot
haalbaarheidsstudies, o.a. voor de realisatie van een Eco – museum.
Een Stimulusproject houdt in dat onder bepaalde voorwaarden de Europese Unie
een financiële bijdrage kan leveren voor een project.
Aldus werden in de loop der jaren tientallen miljoenen Euro’s verworven.
De daartoe benodigde ambtelijke deskundigheid had de gemeente toen zelf in huis.
 
1998 B en W zetten in op een ‘geactualiseerde projectbeschrijving inzake Eindhoven–Zuid met een
ambtelijke programma-manager voor het totaalplan.
De milieugroepen zijn niet gerust op het resultaat en willen inspraak.
Uiteindelijk besluit de Gemeenteraad tot een zelfstandige steungroep met een werkbudget
van € 200.000,-. Hiermee wordt de wens van de milieugroepen gefaciliteerd.
2000 Uiteindelijk wordt in juni Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) opgericht door de milieugroepen.
WNM, Henri van Abbe-stichting alsook buurtvereniging ‘Genneperzijde’ maken opnieuw
bezwaar tegen de gemeentelijke plannen in wat voortaan genoemd wordt ‘De Genneper
Parken’.
 
2001 Per 1 januari wordt door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB) een
Groenbeheersplan Gennep (incl. westzijde Tongelreepdal) uitgebracht.
Op 15 maart startte officieel de bouwwerkzaamheden voor de realisering van de Genneper
Hoeve.
 
Op 7 juni wordt het boek ‘Gennep voor altijd’ gepresenteerd in het MEC
 
Op 9 oktober wordt bekend dat Falconcrest een educatief centrum over ‘de valk’ op Gennep
wil realiseren.
 
2002 In het voorjaar van 2002 wordt het landelijk nieuws dat
de Lichtstad Eindhoven een nieuwe fase ingaat van de wederopbouw met als toppunt
Park Strijp.
In Eindhoven een Technocampus aan de Dommel wordt gerealiseerd.
 
Op 20 maart protesteert het bestuur van de WNM – met toen 90 donateurs en 10 actieve
leden – heftig tegen de educatieve boerderij alsook tegen het geplande zwemstadion.
 
28 maart ED: Trefpunt Groen Eindhoven, koepel van 20 Eindhovense natuur- en
milieugroepen, staakt het Centraal Milieu Overleg omdat het niet gehoord is inzake de plek
voor een topzwembad.
 
TGE wil als raadgever erkend worden, zoals afgesproken is, juist om niet achteraf bezwaarprocedures te hoeven inzetten.
Ook de Brabantse Milieu Federatie betreurt de huidige gang van zaken.
 
In december brengt in opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Alterra,
Research Instituut voor de Groene Ruimte te Wageningen, een ‘cultuurhistorische en
landschappelijke verkenning ten behoeve van de planvorming voor Genneper Parken in
Eindhoven’ uit onder de titel ‘Genneper Parken in beeld’. Dit in aansluiting en als aanvulling
op een ontwerp ‘Structuurvisie Genneper Parken’ van de voornoemde DSOB van de
gemeente.
 
Echter: “voor het gebied bij de Genneper Watermolen (inclusief Clarissenklooster) wordt
afgeweken van het hiervoor vermelde plan. Het betreft een bijzondere plaats, waar natuur
en cultuur elkaar sinds lang ontmoeten. Voorgesteld wordt daar de natuurlijke en de
cultuurhistorische component zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit voorstel kan in
een afzonderlijk project worden uitgewerkt”.
(blz. 13 van het rapport)
 
Tot slot van een samenvatting van het Alterra-rapport wordt op blz. 15 opgemerkt:
“Regionale identiteit is een attribuut van levende cultuur. Met andere woorden: het gaat om
 
3
de mens in zij n omgeving, waarin de betekenis en ‘het verhaal’ van het landschap een
belangrijke plaats innemen”.
2003 Op 21 maart wordt door gemeente en MRE een contract getekend tot overdracht van de exploitatie van de boerderij aan een stichting Genneper Hoeve. Het MEC blijft
verantwoordelijk voor de publieksopenstelling, rondleidingen en educatief materiaal.
Op 29 april geven B en W de ontwerpstructuurvisie vrij voor inspraak. Daarbij wordt
opgemerkt dat deze nieuwe visie een ommekeer in het beleid betekent. In de Nota van
Toelichting bij de structuurvisie wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van de G.P., speciaal
van het noordelijk deel ervan, het een eerste zorg is om niet-passende ontwikkelingen te
voorkomen. Met de aandacht meer gericht lp het niet doen dan op het wel doen. (zie blz.
106 van de Nota).
 
2004 In februari wordt de Structuurvisie door het gemeentebestuur vastgesteld. Tevens barst een discussie los tussen B en W en de Raad over de nadere uitwerking.
In maart stemt de Raad ermee in dat B en W over enkele maanden een afgewogen
programma zal voorleggen.
 
Ook is in maart begonnen met een grootscheepse schoonmaak van de Dommelbedding en
met het ruimen van zwerfvuil in de G.P.
 
Op 25 maart brengt de DSOB een Groenbeheerplan Gennep uit.
In MEC-milieunieuws van juni wordt vermeld dat de Genneper Hoeve dit jaar in Tongelre
(Urkhoven) 13 hectare in gebruik heeft genomen voor biologische akkerbouw, alsook 10 ha
natuurbeheer nabij de Klotputten in het Dommeldal.
 
In juni wordt de midgetgolf door een nieuwe uitbater omgedoopt tot Paviljoen G.P.: een
grand café met groot terras en nog grotere tuin c.q. speelveld.
 
TGE deelt in een nieuwsbrief van juni mee dat op 6 juni het eerste Klankbordgroep-overleg
zal plaatsvinden. Daarbij wordt verwezen naar een door de gemeentelijke diensten op ter
stellen Integraal Beheerplan Genneper Parken waarbij de KBG adviezen zal verstrekken via een zogenaamd Afstemmingsoverleg.
Jaarlijks dient een evaluatie opgesteld te worden ter informatie van het Afstemmingsoverleg
G.P., de betrokken diensten (DSOB, DMO, DAPZ, MDRE) alsook TGE en het gemeentelijk
managementteam.
 
Tot slot wordt melding gemaakt van de oprichting van een Werkgroep Stedelijke
Vernieuwing die binnen het Centraal Milieu Overleg (CMO) in een vroeg stadium inspraak
kan leveren.
 
Inderdaad wordt in de KBG Genneper Parken op 6 juni een protocol alsook een
deelnemerslijst vastgesteld.
 
Het is frappant dat aanvankelijk zowel bij TGE als in de KBG wel wordt ingespeeld op ‘Groen’
maar niet op ‘Cultuurhistorie’, ondanks alle eerdere publicaties daarover.
 
Eind juli meldt het ED dat na een beroerde tijd het Openluchtmuseum zich herneemt met
o.a. 5 educatieve programma’s voor bedrijfsbezoeken. Dat loopt goed.
 
Op 18 september meldt het ED dat bij de gemeente inmiddels 10 inschrijvers aanspraak
maken op huisvesting in een pand op Gennep. Echter, Ben W laten hen weten dat ze tegen
marktprijs een pand kunnen kopen en dat ze geen aanspraak kunnen maken op subsidie voor exploitatie.
In oktober meldt de WNM in haar bulletin dat het op Gennep de goede kant uitgaat.
 
2005 ED 7 januari: n.a.v. de autobaanverbreding raakt de golfclub ‘De Tongelreep’ 3 holes kwijt en zoekt daarvoor grondcompensatie. Aanvankelijk is TGE daar tegen, maar na nader overleg is het blij met het resultaat: 3 x zoveel bos als nu. Plus poelen en zo. Dus: ook grote winst voor
de natuur.
 
4
 
ED 24 september: Tot bevordering van grensoverschrijdende natuur-, cultuur- en
landschapsprojecten zegt de EU voor het proefproject Tongelreep een bijdrage toe van
twaalf miljoen euro, € 12.000.000,-. Achteraf gezien betreft dat het inmiddels wel bekende
project ‘Groote Heide’.
 
ED 24 november: De gemeente maakt een opmerkelijke ommezwaai: B en W laten weten dat op Gennep verhuren toch beter is dan verkopen. Belangstellenden kunnen zich opnieuw
aanmelden tot 1 januari 2006.
 
Deel II: 2006 t/m 2020.
2006 Op 2 februari kopt het ED: Home en MEC gaan fuseren. En zoeken samen een passende plek in de GP. Inmiddels is het MEC organisatorisch ondergebracht bij de milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). MRE is voortaan de afkorting van Metropool Regio Eindhoven.
Op 5 april publiceert De gemeentelijke dienst stedelijke ontwikkeling (DSO) een plan voor
3 stadspoorten, waarvan een in de GP bij de Genneper molen.
11 april ED: Er hebben zich 70 gegadigden aangemeld als huurder van de 3 beschikbare
panden op Gennep. Het demissionaire college van B&W zal over 2 weken een keuze maken.
27 april ED: Verslag van een kennismaking van burgemeester Sakkers met TGE.
Hij wil milieu en duurzaamheid een belangrijke rol laten spelen in het Brainportbeleid van de
gemeente Eindhoven. Vertegenwoordigers van de bij TGE ruim 40 aangesloten organisaties
uitten hun frustratie over de contacten met de gemeente. Mw. Klaassen-Postema riep als
voorzitter van zowel TGE alsook Duurzaam Eindhoven de aanwezigen op om met voorstellen
te komen. Ze merkte ook op dat van de eerder toegezegde gemeentesubsidie nog geen cent
was binnengekomen. Sakkers betoonde zich allergisch voor subsidievragen. Waarop
voornoemde voorzitter opperde om TGE en Duurzaam Eindhoven onder te brengen bij het
MEC op een nieuwe locatie binnen GP.
 
28 april ED: Het MEC gaat wellicht verhuizen naar het pand waar nu het uitgaanscentrum De
Tongelreep is gevestigd. Zowel gebiedsmanager Heesterbeek alsook Ossevoort, de nieuwe
coördinator van het MEC, willen die mogelijkheid wel nader bezien.
 
Op 16 september meldt ED t.a.v. de selectie van huurders op Gennep (zie 11/4/2006) dat een woordvoerder van de gemeente heeft medegedeeld dat er eerder geen duidelijke
voorwaarden waren gesteld. Nu wel: Wonen mag alleen als dat deel uitmaakt van een
zorgfunctie. Daarmee blijven 5 kandidaten over, waaronder de Genneper Hoeve.
 
30 november ED: ‘Woonzorgfuncties aan Genneperweg’. Daarbij wordt voor het eerst ook
geopperd om het MEC-gebouw op termijn te slopen en het molenerf terug te geven aan de
natuur.
 
19 december ED: Vitalis Woonzorggroep presenteert plannen voor afbraak Weerde-gebouw
en omvangrijke nieuwbouw langs de Anton Coolenlaan.
 
2007 ED meldt op 23 januari dat ook de KBG instemt met groot bezwaar van de nabij wonenden tegen de vestiging van een homo-seks-sauna in de hoek tussen de Dommel, de Bayeuxlaan en de Anton Coolenlaan.
 
24 januari ED: Morgen start projectleider HOME een internationaal project onder de titel:
‘Live Arch’ met een eerste bijeenkomst van deelnemers uit 7 landen. Voor dat project heeft
de EU 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 
7 april ED: HOME viert 25-jarige bestaan met een prehistorische optocht.
3 augustus ED: Tongelreep(dal) in Aalst zal in 2008 worden heringericht. Daarvoor stellen rijk
en waterschap 573.000 euro beschikbaar.
 
5
7 september ED: Er werken nu 2 duurzaamheidmakelaars in het MEC. Er is ook een potje
voor de stichting duurzaam Eindhoven.
 
8 september ED: Aankondiging van het opschonen en herinrichten van de Dommel over een
lengte van 17 km.
10 september ED: Inzake de vestiging van Falconcrest is er onenigheid tussen B&W (metname wethouder Merriënboer)en diverse leden van de gemeenteraad.
19 september ED: HOME heeft nieuwbouwplan voor een kantine e.d. van in totaal 340
vierkante meter in 2 verdiepingen.
26 september: De uitkomst van intensief palaveren en overwegen is dat voor de toekomstige bewoners van het Vitalis complex een wandel en rolstoel bruggetje wordt aangelegd langs de verkeersbrug over de Anton Coolenlaan
 
2 oktober ED: Expeditie Ecotopia betreffende duurzaamheid in MEC.
 
2008 2 februari ED: Gisteravond kregen B&W brede steun van de raad voor verhuur van 3 panden
op Gennep aan de stichting Zonnehuizen, sinds kort ontstaan uit een functie van
antroposofische zorginstellingen.
8 februari ED: Cor Adriaans stopt met schapenhouderij aan de Doolstraat. Vanaf 1980 tot
2000 heeft hij zijn schapen ook op Gennep geweid. Zijn zoon zet het bedrijf voort in Nuenen.
 
ED-interview gepubliceerd op 16 februari: Seniorenstad ‘ParcGennep’ cq ‘Wissehaege’ is
opgeleverd.
1 april verschijnt een Ambtelijke Adviesnota (van Theo Bayens) namens sector Sport,
Bewegen en Recreatie over de verzelfstandiging van de ecologische boerderij de Genneper
Hoeve.
 
Daartoe is door Age en Mirjam Opdam-Matze per 1 januari 2007 een VOF opgericht.
ED kopt op 30 april: ‘Genneper Hoeve zelfstandig’, met aanbeveling van wethouder Erik van
Merirënboer .
30 mei ED: HOME wil groeien en samengaan met de Archeologische Dienst o.l.v. Nico Arts.
Daartoe is een EU-stimulus bijdrage van 300.000 euro verworven.
 
3 juni ED: Partycentrum de Tongelreep wordt afgebroken. IVN en KNNV zijn nu onderdeel
van het MEC en willen geen verhuizing naar het Tongelreepcomplex. Gebiedsmanager Arie
Heesterbeek betoont zich voorstander van een Duurzaamheisdcentrum.
 
17 juni: Opiniestuk van ED-redacteur Chris Paulussen: Burgemeester Rob van Gijzel moet niet  makelaar voor Philips spelen. Philips zet HTC in de verkoop met als voorkeur dat de overheid het overneemt. Van Gijzel ziet dat zitten, Paulussen niet.
 
1 juli: De Heemtuin maakt bekend dat op 31 augustus het 25-jarig jubileum zal worden
gevierd.
 
12 augustus ED: Staatssecretaris Bussemaker stelt geld beschikbaar voor 5 top sportcentra in
Nederland en Eindhoven is een van de kanshebbers.
 
18 augustus ED: Falconcrest opent valkerij in Bokt.
 
19 augustus: De Genneper Hoeve wordt formeel verzelfstandigd als VOF en sluit met de
gemeente een erfpachtcontract.
16 november ED: Fontys gaat een sport- hbo bouwen in de GP. TGE is voorshands zeer
kritisch. KBG-voorzitter Henri Verbruggen doet geen uitspraak.
 
19 december ED: Impasse over huisvesting MEC (met nu 20 medewerkers in dienst van SRE).
In opdracht van de gemeente had het SRE de huurovereenkomst van het MEC-gebouw met
eigenaar Frits Beelen per 31 december opgezegd. Nu wil de gemeente het erfpachtcontract
met Frits Beelen, dat nog loopt tot 2012, openbreken. Dat betreft ook de ondergrond van de
villa.
 
27 december ED: Als de onderhandelingen slagen kan het MEC tot medio maart blijven
zitten. Na de sloop is nieuwbouw op die plek uitgesloten, aldus wethouder Merriënboer.
Inmiddels is de ontruiming van het MEC-gebouw al begonnen. Dat kan voorlopig worden
teruggedraaid.
 
6
2009 September 2009: Presentatie van masterplan GP deelgebied zuidoost, met name van de
sporthogeschool.
10 en 11 oktober ED: ‘Buurten in verzet tegen snelweg herrie’ en gemeente wil geen HOV
over Anton Coolenlaan. Wethouder van Merriënboer wil een HOV langs de randweg vanaf de Aalsterweg (tussen randweg en hotel EHV) naar HTC.
23 oktober ED: Nu de weduwe Jacobs-van Ameiden is overleden hebben B&W besloten dat
het berkenhuisje gesloopt zal worden. Zoon Willy Jacobs is nu aan het ontruimen en heeft
met raadslid W. Burema een burgerinitiatief opgestart.
7 en 18 november ED: Actie berkenhuisje loopt goed en raadslid Schreurs wil namens D66
een behandeling in de raad. Wethouder Mary Fiers wil niet overhaasten.
 
2010 5 januari ED-stad: Een architectenbureau uit Ravenstein is gekozen voor een definitief
ontwerp van verbouwing panden aan de Genneperweg 142,169 en 171. Beoogde oplevering
eind 2011.
 
16 januari ED: Clarissenklooster aangemerkt als rijksmonument. Er wonen nu nog 4
Nederlandse en 5 Amerikaanse nonnen.
 
13 februari ED: Binnenkort sloop Meyboom flat, destijds gebouwd voor verpleegkundigen in
opleiding bij het zeer nabije St. Jozef ziekenhuis.
 
8 mei ED: Restauratie woonzorg panden Gennep geraamd op 2 miljoen euro (zie 5 januari).
 
17 mei ED: Philips wil dat stad en provincie deels aandelen van HTC overnemen. Geschatte
totaalwaarde van HTC is 450 miljoen euro of minder.
 
21 mei ED: Per 1 juni vertrekt Dorine Prinsen als directeur van HOME. Bert van Valburg wordt weer enkele maanden interim-directeur.
 
16 juni ED-stad: Door medewerkers van Korein zijn verbouwingen uitgevoerd in het MEC
waarbij materiaalkosten door enkele sponsors zijn gedekt. Nu is Theo Welten MEC-coördinator.
 
17 juni: ED Interimmanager Jan van Laarhoven van museum Kempenland kondigt
samenvoeging met HOME aan. Hij ziet wel ruimte voor een erfgoed instelling in Eindhoven.
Dat Kempenland geen subsidie meer krijgt vindt hij ook onterecht. De vrienden van museum
Kempenland vinden het kennelijk ingezette ontslag van directeurconservator Peter Thoben
onterecht.
 
18 juni ED-stad: B&W besluiten tot compromis: berkenhuisje mag 5 jaar blijven. Gemeente steunt renovatie met 30.000 euro. Stichting Ruimte voert het beheer, met onderdak aan‘Artists in Residence’.
 
10 juli ED-stad: Wethouder Schreurs deelt mee dat MEC-gebouw en villa door de gemeente
zijn gekocht van Frits Beelen. Voor de toekomst stelt Schreurs particulier initiatief zeer op
prijs.
 
25 augustus ED-stad: Per 1 september wordt Luc Eekhout (cultuurhistoricus) directeur van
HOME.
 
19 oktober ED-stad: Diede Hoekstra (journalist) stelt vast dat HOME en Kempenland samen 5  ton minder krijgen dan nu.
2011 Op 18 april werd vanuit de gemeente in het MEC een atelierdag georganiseerd betreffende het noordelijke en het zuidwestelijke deel van de GP. Waarop belanghebbenden hun visie konden inbrengen inzake de toekomst van het gebied. Vervolgens is onder de titel
‘referentiekader Genneper parken’ een conceptuitwerking van de atelierdag uitgebracht.
Met het oog op een ontwikkelingsprogramma voor de komende 4 jaren.
 
14 september ED: Stichting Zonnehuizen is zo goed als failliet.
 
25 november: Volkskrant bericht over failliet van de Stichting Zonnehuizen en belangstelling
voor overname van ondernemer Loek Winter.
 
7
2012 11 januari: Volkskrant bericht dat zorgstichting Zonnehuizen per direct is overgenomen door zorgondernemer Loek Winter. 700 personeelsleden (1/3 van het totaal) zullen worden
ontslagen.
 
4 februari ED-stad: De collectie van Kempenland zal wegens te hoge kosten deels worden
geruimd.
 
5 maart NRC: Philips verkoopt HTC voor 435 miljoen aan Marcel Boekhoorn.
 
9 maart ED-stad: Gemeente zoekt exploitanten voor stadspoort GP inclusief MEC c.a.
 
 
10 maart ED: van de Valk hotel Eindhoven gaat flink verbouwen en uitbreiden.
 
21 augustus en 28 september ED: bericht over inwijding op 27 september van nieuw
Eindhoven Museum door wethouder Schreurs.
 
10 oktober Groot Eindhoven: Gemeente zoekt via een selectieproces ondernemers voor
stadspoort Gennep bij de molen. B&W verwachten voorjaar 2013 de opdracht te kunnen
verstrekken.
 
20 oktober ED: Gebiedsmanager Paul van Poppel kondigt met luchtfoto en uitgebreide
toelichting de officiële opening aan op 25 oktober van de Sporthogeschool.
 
22 oktober ED-stad: Volkstuin vereniging Groen Gennep viert 35-jarig bestaan met open dag
en veel pompoenen.
 
2013 17 april: Het waterschap sluit het 17 kilometer lange opschoonproject van de Dommel af.
 
24 juni ED-stad: Interview met Frans Liebregts namens 2 stichtingen over ‘project Alida’ bij
de Genneper molen. Er valt 3 miljoen euro te investeren. Er zijn nog 2 andere
initiatiefnemers.
 
1 juli: Infobrief van B&W aan de raad inzake een in september 2012 gestarte
marktverkenning Stadspoort Gennep. Begin januari waren er 13 aanmeldingen. In mei zijn
door een commissie 3 aanmeldingen daaruit geselecteerd voor een nadere presentatie. Na
voortgezet onderzoek zal in augustus een voorstel binnen de gestelde kaders aan B&W
worden voorgelegd.
 
November: De Stratummer pleit voor het voortbestaan van de nu 75-jarige sterrewacht.
10 december ED: De ponymanege opent Bed-en-Breakfast gelegenheid in de boerderij
tegenover de ijsbaan.
 
3 december ED: verslag van een expositie in het MEC met De Seizoenen (opvolger van
Zonnehuizen) en rondleiding op Heemtuin en Genneper Hoeve.
 
2014 27 april: Verslag van een verkenning naar mogelijke waterwinputlocaties voor Brabant
Water. Eensgezinde uitslag: beter niet.
 
Juni 2014: Mooie brochure tot uitnodiging voor een overzicht tentoonstelling in de Achelse
Kluis als postuum eerbetoon aan Pierre Jacobs.
 
Juli 2014 Heempark bericht: Wim Niemantsverdriet, welbekend als de aanhoudende
kartrekker en doordouwer op de Heemtuin (en daarbuiten), heeft vanwege zijn niet te
stoppen aftakeling op 16 mei in een sfeervolle bijeenkomst afscheid genomen van de
Heemtuin. De plek waar zijn talent en passie bloeide.
 
23 augustus: Viering van 12,5 jaar Age en Mirjam plus kinderen op de Genneper Hoeve.
26 augustus: Raadsbrief van B&W betreft Stadspoort Gennep en MEC-locatie met als besluit: het MEC opheffen per 1 december 2014. Zo spoedig mogelijk asbest uit het gebouw
verwijderen. Onderhandelen met de Seizoenen over het huren van de villa en bruikleen MEC-ngebouw voor 3 jaren. Vóór 1 januari 2015 de dienstverleningsovereenkomst met de
Genneper Hoeve opzeggen.
 
10 september: Brief van Genneper Hoeve een B&W en de raadsfracties: Mede gelet op de
contractuele beperkingen gaat onze onderneming geen solide toekomst tegemoet.
 
September: Door de stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep wordt een petitieactie
uitgezet onder het motto: Gennper Hoeve in voortbestaan bedreigd.
 
10 september ED-stad: MEC definitief dicht per 1 december.
 
8
11 september ED-regio: Sluiting MEC met ook gevolgen voor Genneper Hoeve.
 
18 september ED-stad: Genneper Hoeve komt klem.
 
2 oktober ED-regio: Heemtuin beperkt open wegens sluiting MEC.
 
5 oktober: Namens de KBG schrijft TGE (Joop van Hout) een brief aan B&W en de raad waarin met kracht wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen voor de Genneper Hoeve.
 
7 oktober ED: ‘Boerderij Gennep moet open blijven’. Vanavond pleit TGE namens KBG in de
raadscommissie vergadering. Eerder zijn door raadsleden vragen gesteld. Voorafgaand aan
de commissievergadering zal daarop vanavond antwoord op worden gegeven.
 
11 november: Raadsinfo brief van B&W over Natuur en Duurzaamheids Educatie.
 
22 november: Uitvaart van Jan Luijten (geboren 20-2-1926 gestorven 16-11-2014) die zich als architect en oud raadslid sinds 1985 tot heden prominent heeft ingezet voor erfgoedbehoud, alsook voor inspraak en overleg. Toegespitst op Gennep en de werkgroep natuurbehoud en milieubeheer heeft hij een soort titanenstrijd geleverd.
 
3 december ED: Mooi interview met Luc Eekhout die per 1 januari bij HOME vertrekt. Als
cultuurhistoricus vindt hij kasteel Heeswijk-Dinther ook heel interessant.
 
2015 31 januari ED-stad kopt: ‘Toch milieu educatie op Gennep’. De woordvoerder van de
gemeente (Wethouder Schreurs) zet uiteen dat de Genneper Hoeve 3 toezichthouders krijgt
toegewezen.
De Seizoenen gaat in de graanschuur (voormalig MEC-gebouw) zinvolle
dagbesteding plus ontmoetingsplek voor bezoekers organiseren.
 
13 februari ED-stad: Per 1 maart wordt Ward Rennen directeur van het Eindhovens Museum.
Hij was in Utrecht directeur van een koepelorganisatie van 9 stadsmusea. Zoiets wil hij ook in regio Kempenland bewerkstelligen.
 
April: Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven doet mee met het opstellen van
selectiecriteria voor de Kempenlandcollectie. Binnenkort komt er een Erfgoed Huis op het
terrein van de voormalige Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE).
 
15 en 29 april ED-stad: Locatiemanager Jan de Bruin van DeSeizoenen wil met andere
instellingen in de regio de graanschuur ontwikkelen tot Natuur- en Duurzaamheidcentrum.
 
Bij de planvorming is ook Wieteke Brocken van ‘Aarde en Co’ betrokken. Er hebben zich
inmiddels 15 organisaties voor deelname aangemeld.
 
4 september ED-stad: De restauratie van de Collse watermolen is klaar; inclusief een vistrap
onder het erf. Bij de heropening presenteerde wethouder Schreurs een rapport inzake het
onderhoudfonds voor ongeveer 500 rijks-en gemeentemonumenten in Eindhoven.
De Nicolaas Clopper stichting meldt dat nog 65 monumenten moeten worden verkocht om het onderhoud te kunnen betalen.
 
3 oktober ED: Directielid Merlijn Trouw van DeSeizoenen meldt dat de villa bij de Genneper
molen inmiddels wordt bewoond. Er wordt nog gezocht naar een uitbater van een
horecagelegenheid.
 
1 oktober ED: Onlangs is het beheer van het berkenhuisje opnieuw voor 5 jaar gegund aan
Stichting Ruimte, met Martin Voorbij als beheerder.
 
3 november ED-stad: ‘Tonnen nodig voor Genneper Hoeve’. Twee ton te financieren door de
hoeve en eveneens 2 ton door de gemeente.
De vereniging voor veldbiologie (bedoeld wordt de KNNV) krijgt voortaan 4000 euro per jaar
van de gemeente.
 
24 november Bio journaal: Op 14 november is een samenwerking van de Genneper Hoeve
met Stadsbakkerij Broodt gestart.
 
16 december Groot Eindhoven: Met stichting Scharrelkunst op Genneper Hoeve in de
kerstvakantie appeltjes poffen en kinderworkshops.
 
2016 15 januari HNNV: Startnotitie monitoring Gennep.
 
20 januari: Henri van Abbestichting stuurt brief aan B&W onder het motto ’Gennep uniek
levend erfgoed met toekomst’.
 
9
30 januari ED-stad: ‘Noodkreet van boeren Gennep’
 
Januari: Infobrief van wethouder Schreurs aan de raad over gebiedsontwikkeling GP.
13 februari ED-stad: Extra evenementen ijsbaan.
23 februari ED-stad kondigt aan dat op 1 maart de toekomst van de GH in de raadscommissie Economie en Mobiliteit zal worden besproken.
 
02 maart ED-stad: Genneper Hoeve presenteerde gisteren haar investeringsplan.
 
09 maart Ed-stad: wethouder Schreurs gaat om wat betreft de Genneper Hoeve. Ze erkent
dat dat eerder gekund had.
 
17 maart: KBG-vergadering waarbij ook Kik de Nooijer, sinds juni 2015 voorzitter van
Stichting Vrienden van Gennep, aanwezig is. Age Opdam geeft een toelichting op de
ontwikkelingsplannen van de Genneper Hoeve. Inzake het kasprobleem ontrolt zich een
actieplan:
Joop van Hout gaat namens TGE mandaat vragen bij BMF en Brabants Landschap dat TGE
in deze zaak positief adviseert zonder bezwaren achteraf van BMF en Brabants
Landschap.
KBG-voorzitter Henri Verbruggen stelt een procedure op om als KBG in die lijn een
gegrond standpunt in 2017 te kunnen uitbrengen.
 
27 maart Pasen: Voor de paasvakantieweek presenteert Prehistorisch Dorp een uitgebreid
programma.
 
Mei 2016: Het periodiek De Stratummer meldt de 60e verjaardag van de dahliavereniging
Maria Middelares met nu 31 leden.
 
16/06/2016 ED-stad: Stichting Ruimte, opgericht in 2008 met steun van B&W, heeft ruzie
met wethouder Yasin Torunoglu.
 
27 juli ED: Carin van Bommel is nieuwe locatiemanager van DeSeizoenen.
 
6 september ED: Noodkreet GH over investeringsbijdrage van 2 ton door de gemeente.
 
8 september ED: Op initiatief van Linda Hofman (CDA) geeft de raad per amendement
opdracht aan B&W om alsnog de 2 ton op te hoesten.
 
10 oktober: Infobrief van wethouder Schreurs aan de raad betreffende de Genneper
Watermolen: De huidige huurder (van Stekelenburg) heeft begin jaren 90 de intentie
uitgesproken om de molen te laten functioneren, cq met regelmaat in bedrijf te stellen.
 
11 oktober ED-regio: bericht over conflict tussen gemeente en huurder.
 
18 oktober ED-stad: DeSeizoenen laat weten niet over de middelen te beschikken om
activiteiten inzake Duurzaamheid te ontwikkelen. Blijft wel betrokken bij het
graanschuurproject en blijft ook de villa bewonen.
Voortaan is Wieteke Brocken van bureau Aarde en Co “kwartiermaakster”van het graanschuur project. Tijdens de open dagen op 26
en 30 september waren wel 100 belangstellenden. Nu wordt verder gepraat met 33
particulieren en ondernemers.
8 december ED-regio: Het Bisdom laat aan omwonenden weten dat ze het liefst het klooster
in bezit houden met een sociaal maatschappelijke bestemming. Meerdere gegadigden
hebben zich aangemeld.
 
December: De 1e editie van een kwartaal uitgave van nieuwsbrief Gennep van DeSeizoenen.
2017 23 februari ED-regio kopt: ‘Daklozen naar klooster’.
 
25 februari ED-regio: Zorg over komst van daklozen.
 
27/02/2017: Brief van het Bisdom met uitnodiging aan omwonenden voor een infomarkt in
het klooster op 11 maart.
 
13 maart ED-stad: Verslag van de infomarkt dag.
 
21 maart ED-regio kopt: ‘Mulder moet Genneper Watermolen verlaten.
 
23 maart: Vergadering KBG: toelichting door het Bisdom, een vertegenwoordiger van de
gemeente, alsook van Els Keet van de stichting ‘Ervaring die Staat’, gevolgd door kritische
reacties.
 
10
25 maart ED-regio: Op 9 juli viering van 40 jaar volkstuin vereniging Groen Gennep met
tegelijk onenigheid tussen ‘oude garde ’en overigen.
 
29 maart: Het Prehistorisch Dorp opent op 1 april met ‘tijdkijkers’.
6 april ED-stad: De wijk Rapelenburg is niet tegen dagbesteding in het klooster, wel tegen
nachtopvang. Voorzitter van de wijkvereniging neemt het namens het bestuur het Bisdom  en wethouder Renate Richters kwalijk dat ze iets presenteren zonder overleg vooraf.
Chipfabrikant NXP laat weten het initiatief wel te steunen.
 
1 mei ED-regio: Romeinenweek in Prehistorisch Dorp.
 
23 mei ED-stad: ‘Het paard dat vliegt ’speelt op 27 en 28 mei ‘Kalf’ in de potstal van de GH als hun allerlaatste voorstelling.
 
Mei 2017: Stichting Vrienden Gennep presenteert 3 folders over 1) activiteiten gericht op
cultuur en natuurhistorie alsook op cultuur en natuureducatie. 2) educatief bezoek van
schoolklassen op de GH mogelijk voor 1 euro per dagdeel. 3) GH zoekt sponsors.
Juni 2017: Persbericht (digitaal) van stichting Vrienden Gennep over komende concerten,
evenementen, een fotowedstrijd en andere activiteiten op en rondom de GH tot in oktober.
 
6 juli: KBG-vergadering loopt uit in de samenstelling van 2 werkgroepjes waarin ook TGE
meedoet:
inzake de plannen van de GH.
over plannen betreffend de graanschuur bij de molen.
18 juli: ED-regio: Komend najaar is Prehistorisch Dorp de locatie voor opnames van de film
‘Redbad’.
28 juli: TGE geeft positief advies inzake de kapschuur plannen van de GH.
 
27 september: ED-regio: Plan Clarissenklooster van de baan.
 
2 november ED-regio: Eindhoven museum presenteert een plan, waarvoor de financiering
(begroot op 7,5 miljoen euro) nog niet helemaal rond is.
 
2018 2 januari ED-stad: De Genneper molen draait en maalt weer op het waterrad (voor het eerst sinds 1913) met als mulder Hans Kalkhoven, die daartoe door de gemeente werd gevraagd; en eerder al assisteerde op de Collse molen.
2 februari ED-stad: Het Bisdom laat t.a.v. de bestemming van het Clarissenklooster weten dat eenieder wensen of suggesties kenbaar kan maken.
Maart 2018: De GH verwerft het Biologisch Dynamische Demeter certificaat.
4 april ED-regio: Eindhoven Museum wil de Kempenlandcollectie ( 23.000 objecten) digitaal
ontsluiten. Het bestuur van Museum Kempenland heft zich op.
 
21 april ED kopt: ‘Stekker uit Stichting Ruimte’. Een extern bureau heeft vastgesteld dat de
stichting technisch gezien failliet is. Het gemeentelijk leegstaand vastgoed gaat commercieel
verhuurd worden.
 
25 april ED-regio: Philips blijft ook op HTC (in 2012 verkocht). Philips huurt nu, en ook in de
toekomst, in totaal 85.000 vierkante meter voor 4100 werknemers in 11 gebouwen.
 
8 mei ED: ‘De toekomst is aan Kempen en Peel’. Na ruim 20 jaar SRE (met 21 gemeenten). In
2015 schrapte het rijk de zogenaamde plusregio’s wegens onvoldoende draagvlak bij de
gemeenten. Vorig jaar rapporteerde bureau Berenschot dat dus de samenwerking zal
afbrokkelen. Ook via de MRE-formule van dezelfde 21 gemeenten in de regio. Veel
gemeenten, met name in Peelland, zien een eigen koers wel zitten. Alleen de gemeente
Valkenswaard is daar pertinent tegen. Wil geen koers naar einde MRE.
 
4 juni: Zware wervelstorm over Genneper Parken en elders.
 
7 november ED-regio: Clarissenklooster gekocht door CRA vastgoed.
 
22 november: KBG-vergadering met een uiteenzetting van Hein van Reek namens CRA-
vastgoed inzake bestemmingsplanprocedures. Met een uitnodiging voor deelname aan een
vertrouwelijke KlankBord Groep onder leiding van CRA.
 
12 december: Rondschrijf brief van Mikke Leenders: Het Eindhovense ontwerpbureau EDHV
werkt in opdracht van en in samenwerking met Mikke Leenders als gebiedsmanager GP aan
 
11 een herpositionering van de GP. Daartoe worden betrokken deelnemers uitgenodigd voor
een doelgroep- gesprek “Genneper Parken, Rural District”, te houden op 9 januari 2019 in
gebouw aan de Fuutlaan 12b.
 
2019 Januari 2019: De Mulders, inmiddels ook Annemie Driessen, de echtgenote van Hans
Kalkhoven, draaien na een jaar met reparaties de Genneper molen in vol ornaat.
10 januari: ED-interview met eigenaar Marcel Boekhoorn over een forse vergroting van HTC.
24 januari: In de KGB-vergadering lichten Mikke Leenders en Remco vd Craats van bureau
EDHV de ‘Positionpaper Genneper Parken’ toe. Naar aanleiding van het verslag van de vorige
KBG-vergadering zal namens de KGB een brief aan de gemeente worden verzonden
betreffende de graanschuur.
 
 
Februari 2019: ED: het hoofdkantoor van Philips Benelux komt straks in HTC-gebouw dat nu
nog door ASML wordt verhuurd.
 
7 februari ED-stad: Toekomstvisie GP wordt gepresenteerd aan de raad van de gemeente.
 
8,13 en 19 februari 2019 ED: Gemeente heeft leegstandsbeheer ondergebracht bij VPS.
Stichting Ruimte weigert iets over te dragen en gaat na verlies bij kantongerecht in hoger
beroep.
 
21 februari: Nieuwsbrief Vrienden Gennep: Toekomst Parel van Gennep, rondom de molen,
opnieuw in gevaar.
 
23 februari ED-regio: Brabant Water wil in komende 5 jaren totaal vernieuwen. Kosten 50
miljoen euro.
 
8 maart ED kopt: ‘De koeien (op de Genneper Hoeve) zijn eindelijk weer thuis’ (kapschuur
klaar).
 
12 maart ED-stad: Stichting Ruimte is nu toch in gesprek met gemeente over berkenhuisje.
 
21 maart: In de KBG-vergadering worden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, met
name nav het verslag van de vorige vergadering (van 24 januari). Gebiedsmanager Mikke
Leenders zegt toe dat alle opmerkingen worden meegenomen. Namens de CRA-vastgoed
wordt meegedeeld dat met de klankbordgroep betreffende het Clarissenklooster inmiddels
sinds 12 december 3 sessies zijn gehouden en dat er nog 2 zullen volgen. Daarna zal voor een grotere groep een plan worden gepresenteerd.
 
25 april ED-stad kopt: Snel besluit over berkenhuisje. Daarin zijn 3 partijen in geïnteresseerd,
waaronder de Genneper Hoeve.
 
18 en 21 mei ED-regio: Enthousiast verhaal van Anthony van de Ven over het werven van EU-stimulusgelden sinds 25 jaar.
 
Mei: Nieuwsbrief van stichting Vrienden van Gennep over evenementen agenda op de GH
van 18 mei t/m 7 september.
 
17 juli ED regio: Stichting Stadsnatuur en TGE mordicus tegen Dynamo Metalfest op Gennep
(in en rond ijsbaan en ponymanege).
 
21 augustus t/m begin september speelt in samenwerking met het parktheater de
toneelgroep ‘Afslag Eindhoven’ in de potstal van de Genneper Hoeve.
 
31 oktober ED-regio: Rietmeyer, bewoonster van de Hooydonkse molen, zet namens de
molenstichting Noord-Brabant het historische belang van watermolens in het stroomgebied
van de Dommel uiteen.
 
23 tm 29 november: In die week is met groot materieel het Tongelreeppad grondig
vernieuwd.
 
04 december ED-regio: Herstart EHV Museum waarvoor ruim 10 miljoen euro nodig.
 
05 december ED-stad: Plannen voor de bouw van een P&R-garage bij hotel EHV, waarvoor de voetbalvereniging RPC naar de Roostenlaan moet verhuizen.
 
2020 15 januari: KBG-vergadering met ook een vertegenwoordiging namens buurt
”Genneperzijde”. Doel van deze bijeenkomst is: informatie plus afspraken voor het
 
12 vervolgproces. Nav persberichten geeft Ward Rennen namens EHV-Museum toelichting.
Mikke Leenders geeft als gebiedsmanager GP toelichting vanuit de gemeente. Na
opmerkingen over en weer wordt tot slot opgeroepen tot deelname aan werkgroepen waarvoor men zich kan aanmelden bij EHV-Museum.
 
28 januari: ED-stad verwoordt o.a. de conclusie van buurtvereniging Genneperzijde: Stop de
plannen. Met als centraal punt de beoogde nieuwbouw aan de overzijde van de zandvang.
Overigens wordt dat bezwaar alom gedeeld.
 
6 april: ED-stad meldt informatie van Brabant Water. Onder andere de noodzakelijke
nieuwbouw kost niet 50 maar 67 miljoen euro. Met een omzet van 20 miljard liter per jaar is
Brabant Water als grootste in ons land. Met in totaal 28 waterwinwinlocaties voor 2,5
miljoen consumenten en bedrijven. Tot 327 meter diep wordt heel schoon water gewonnen
dat tot 25.000 jaar geleden is gevallen in de Belgische Kempen.
 
17 april: Brief van Onno de Vrind namens Haskoning, waterschap, provincie en gemeente
Eindhoven aan alle betrokkenen bij het gebiedsproces Genneper Parken: Begin februari
hebben we een eerste inventariserende sessie gehad. Op 23 maart kon dat niet doorgaan
wegens een Covid 19 virus. We zijn genoodzaakt om digitaal door te gaan. Tot 4 mei graag
aanmelding bij Niek van Enckevoort.
 
27 april: ED-stad maalt melding van een notitie van de breed gedragen werkgroep Genneper
Parken van TGE met als kernpunt: ‘Gebouwen plaats laten maken voor groen’.
18 juni ED-regio: Na bijna een ongeluk gaat de gemeente het strandje aan de Tongelreep
opruimen.
 
24 augustus: ED-regio over de sub club yoga op de Dommel bij de molen op Gennep.
 
24 september: KBG-vergadering met als agendapunten:
2.Het VONK proces van Eindhoven Museum, begeleid door bureau Louter olv Jan-
Willem Bovenkamp, strekkend tot een besluit van E.M en de gemeente inzake een
voorkeur scenario.
Ontwerp Brabant Water toegelicht door Jan Timmers.
Presentatie van een kleinschalig restauratie gebouw annex verwerkingsruimte achter
de Genneper Hoeve, toegelicht door Age en Mirjam en architect.
Herinrichting Boutenslaan en Alberdink Thijmlaan toegelicht door projectleider Tom
Langendijk.
Plan molen en MEC-locatie toegelicht door Martijn Jose
 
17 december: Digitale presentatie door Marc Vermeulen van een varianten studie van VONK- project.
 
19 december ED-stad: EHV Museum wil het liefst uitbreiden op rijschool terrein.
 
22 december ED: P&R-garage aan Aalsterweg is klaar, maar mag nog niet open.
 
Simon van Schooten
12 februari 2023
Met dank aan Vrienden van Gennep, speciaal aan Roos, Bart, Janneke en Petra voor hun digitale en mentale ondersteuning.