Nachtweides

kaart heiningen en aanplant 04102020

Beweidingssysteem

Het beweidingssysteem van de Genneper Hoeve is gebaseerd op het feit dat de melkgevende koeien op Gennep moeten worden geweid. Dat geldt overigens ook voor de kalveren (jonger dan 1 jaar).
Het overige vee, pinken (2e levensjaar) en vaarzen (3e levensjaar) wordt elders geweid.
Gedurende de weidegang, periode ongeveer mei t/m november, worden de koeien ’s morgens vroeg opgehaald door de melker (1 man of vrouw) uit de nachtweide. De avondmelker (m/v) brengt de koeien na afloop van het melken en bijvoederen op stal weer alleen terug naar de nachtwei. Overdag zijn er meer werkers beschikbaar. Dit, vaak in het donker, ’s morgens ophalen en ’s avonds uitlaten door 1 persoon dus, vergt dat de nachtweides dicht bij de stal liggen zodat er geen paden en verharde wegen te hoeven worden gekruist.
Overdag kan het vee naar verder gelegen weides worden begeleid.
Op de percelenkaart zijn de nachtweides geduid met de nrs. 24 (naam: Den Dries), 30 (Kleine Kamp), 31 (Grote Kamp), 32 (Vleutveld) en 35 (Sportveld).
Het oppervlak van het Sportveld beslaat 1/3 van het totaal aan nachtweides.

Om een maximale begrazing te bereiken wordt gewerkt met een strokensysteem: elke dag wordt een lijntje van voorin tot achterin de wei verzet zodra de koeien, steeds via dezelfde ingang met drinkbak uiteraard, een strook verse weide kunnen begrazen zonder een hele weide plat te trappen enz. Dit werkt hygiënisch en efficiënt in zowel de dag- als de nachtweides. Het te belopen veld wordt dus per dag groter tot de hele weide begraasd is.

Begrazingsbeperkingen

1. Droogte
Sinds de start van de Genneper Hoeve in 2002 is de droogte op Gennep enorm toegenomen, vooral de laatste 3 jaar. De grondwaterpeilmeter bij de Genneper Hoeve wijst nu 1 meter beneden maaiveld. De laatste zomers zakte dat tot 2 meter.
De gewassen zijn dus aangewezen op regen- c.q. hangwater. Mede vanwege de toegenomen droogte regent het op Gennep minder dan ooit. Dus zijn er ook minder gewasopbrengsten.

2. Bevordering biodiversiteit e.d.
In de loop van de tijd is het beheerareaal van de boerderij enorm uitgebreid met extensief beheer van in momenteel in totaal 145 ha. (Zie kaartje).
Behalve dat dit gunstig was voor de bedrijfsontwikkeling, en overigens ook veel extra werk met zich bracht, pioniert de Genneper Hoeve ook in de bevordering van kringloop, biodiversiteit e.d. Niet alleen op Gennep, incl. het restant van het Tongelreepdal, maar ook elders. Waarbij, meer algemeen uitgedrukt, steeds wordt gestreefd naar evenwicht tussen en verwevenheid van natuur en cultuur. In dit verband zijn de laatste jaren stroken weidegrond ingeleverd en worden houtwallen e.d. aangelegd.

versie 2, maart 2021.