FOTOwedstrijd – Auteursrechten en gebruik 

  1. Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
  2. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
  3. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
  4. De wedstrijdorganisatie heeft het recht om ingezonden foto’s met vermelding van de naam van de fotograaf digitaal of op andere wijze te publiceren in het kader van deze wedstrijd. Daarnaast kan de Vriendenstichting na overleg met de maker de foto’s gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van de Vriendenstichting of de Genneper Hoeve. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen.