Coronavirus vertraagt opstellen inrichtingsplan Genneper Parken

In 2019 is in opdracht van de gemeente Eindhoven een rapport (position paper) opgesteld waarin het belang van de Genneper Parken voor de stad Eindhoven is vastgelegd.

In dit rapport komt nadrukkelijk ook het agrarisch karakter van Gennep Noord met de daarbij horende cultuurhistorische- en natuurwaarden aan bod. Dat lijkt geruststellend, maar in hetzelfde rapport wordt ook gewezen op de bedreigingen van het gebied, dat door veel partijen voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt.
Om al deze uiteenlopende belangen zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen heeft de gemeente Eindhoven samen met de provincie Noord-Brabant en het waterschap de Dommel aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de Genneper Parken te maken. Het plan moet bestaan uit een voorontwerp voor maatregelen, die op de korte termijn (voor 2027) gerealiseerd kunnen worden. HaskoningDHV heeft deze opdracht zorgvuldig opgepakt. Eerst zijn alle belanghebbenden bij de Genneper Parken gehoord. Ook heeft men zich verdiept in de natuur, de archeologie, de geschiedenis en het gebruik van het gebied.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Gennep heeft zijn verhaal kunnen doen en kunnen uitleggen waarom wij het behoud van Gennep Noord met de Genneper Hoeve in het centrum, belangrijk vinden voor Eindhoven.
Daarna was het plan om met alle belanghebbenden vier zogenaamde gebiedssessies te houden.
De eerste sessie, die ging over het vastleggen van feiten, kwaliteiten en opgaven is inderdaad in januari gehouden.

Age Opdam, boer van de Genneper Hoeve bracht daarin het volgende naar voren:
Vanuit de boerderij (60.000 bezoekers per jaar) het cultuurhistorische en kleinschalige landschap versterken en duurzame manier van voedsel produceren. Voor de toekomst: als overheid/gemeente lef hebben om een stip op de horizon te zetten (zowel over 5 als over 50 jaar) en daarbij vaststellen dat iedere ontwikkeling moet voldoen aan de voorwaarde dat deze geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische elementen en landschap. Verder last van droogte gehad in de afgelopen jaren.

Simon van Schooten, bestuurslid van de Vrienden van Gennep vulde dit als volgt aan:
Gennep behouden op cultuurhistorisch en natuurhistorisch gebied. De natuur en de cultuurhistorie in de Genneper Parken is uniek. Verwijst naar de website voor meer informatie over de stichting en de Genneper Parken. Biedt aan om gezamenlijk rond te gaan wandelen. Wens is rust rond de molen, geen gemotoriseerd verkeer meer over de Genneperweg.

Toen brak de corona-epidemie uit. De tweede sessie, die 23 maart zou worden gehouden is daardoor niet doorgegaan. Er is wel geprobeerd het overleg met de belanghebbenden digitaal voort te zetten. Daarbij kwamen zoveel bezwaren naar voren dat besloten is om het project tot september stop te zetten. Dan wordt bekeken of voortzetting mogelijk is.
Dat betekent een vertraging van minstens een half jaar. Bovendien realiseren we ons dat de financiële positie van de partijen, die bij het inrichtingsplan zijn betrokken door de coronacrisis ook onzeker is geworden. Veel bestaande deelplannen, die in het inrichtingsplan een plaats zouden krijgen, kunnen daardoor óf niet doorgaan, óf ze lopen sterke vertraging op.

We blijven u op de hoogte houden van het verdere verloop.

Klik hier voor de uitgebreide visie van Trefpunt Groen Eindhoven

Lees hier het Position Paper Genneper  Parken

BdN 22 mei 2020

 

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail