Beleidsplan 2017-2019

Inleiding

In 2013 is door de stichting SVLEG de ANBI status verkregen. Deze status stelt een aantal eisen aan de stichting. Eén daarvan is het opstellen van een beleidsplan. Het toenmalige bestuur heeft een beleidsplan opgesteld met een looptijd van 2013 tot en met 2016.

Omdat dit beleidsplan is verlopen en omdat de omstandigheden waarin de stichting opereert veranderd zijn, is een nieuw beleidsplan nodig. Op de veranderde omstandigheden wordt hieronder verder ingegaan in het hoofdstuk analyse.

Historie

 • De stichting is opgericht op 29 november 2011. In verband met het verkrijgen van de ANBI status zijn de statuten gewijzigd op 18 november 2013.
 • In juni 2015 is een nieuw bestuur gevormd, volgens de statuten bestaande uit vijf personen, voorzitter, secretaris, penningmeester en twee gewone leden.

De stichting heeft als statutair doel het behoud en de versterking van de cultuur- en natuurhistorische waarden van Gennep Noord (het levend erfgoed Gennep).

In het beleidsplan wordt dit als volgt verwoord:

De stichting wil daarom de volgende ontwikkelingen en activiteiten ondersteunen:

 • De bevordering van natuur- en cultuurhistorische waarden geconcretiseerd in natuurbeheer, biodiversiteit, monumentaal landschapsonderhoud, beheer van het historisch archief en realisatie van levend erfgoed in diverse aspecten.
 • Het versterken van de relatie tussen stad en platteland door middel van de toegankelijkheid voor publiek van boerderij en gebouwen, erf en velden, alsook educatieve, culturele en informatieve activiteiten en evenementen, die ertoe bijdragen dat mensen van alle leeftijden uit Eindhoven en omgeving ter plekke verbinding kunnen ervaren met alle facetten van voedselproductie met toekomstwaarde en kennis kunnen maken met een uniek landschaps- en natuurpark

Daarbij streeft de stichting ernaar om:

 • Het maatschappelijk draagvlak voor genoemde ontwikkelingen en activiteiten in hun onderlinge verwevenheid te verstevigen.
 • Een goede relatie te bevorderen van diverse geledingen binnen de gemeente met de stichting.

Huidige situatie

 • De stichting heeft op dit moment meer dan driehonderd vrienden, die een jaarlijkse bijdrage betalen. Daarnaast zijn er vrienden, die op andere wijze een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk voor het Landgoed Gennep.
 • Sinds het formeren van een nieuw bestuur is het aantal vrienden meer dan verdubbeld.
 • De financiële situatie van de stichting is verbeterd door toename van het aantal vrienden en door het ontvangen van schenkingen van instellingen en particulieren.

Analyse

Externe veranderingen

Sinds de opstelling van het beleidsplan 2013-2016 is het volgende veranderd:

 • De vergoeding aan de Genneper Hoeve voor erfopenstelling  is afgebouwd.
 • De bijdrage van de gemeente aan het Milieu Educatie Centrum (MEC) waardoor medewerkers van het MEC excursies van schoolklassen naar de Genneper Hoeve konden organiseren is vervallen. Daardoor zijn er geen middelen meer beschikbaar voor educatie.

Interne veranderingen

 • Intern is het volgende veranderd: er is sinds juni 2015 een goed functionerend, volledig  bestuur.
 • De financiële situatie van de stichting is verbeterd, vooral door incidentele giften, maar ook door bijdragen van een groter aantal vrienden. Van een stabiele financiële situatie is nog geen sprake, omdat het aandeel van incidentele giften in verhouding tot de bijdragen van de vrienden groot is. Het is niet zeker dat de gulle gevers later opnieuw schenkingen zullen doen.
 • Het aantal vrienden is nu nog te klein om de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Incidentele giften zijn zeer welkom, maar bieden geen zekerheid voor de financiële continuïteit van de stichting.

Gewenste situatie

Om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken zijn de volgende zaken van belang:

 • Groei van het aantal vrienden op korte termijn is nodig om het gewenste draagvlak te creëren. Een groot draagvlak is nodig. Alleen dan kan de stichting met voldoende gezag optreden als het gaat om het behoud van de waarden waar de stichting voor staat.
 • Om naast de bijdragen van de vrienden een stabiele inkomstenstroom te genereren moeten ook sponsors worden gezocht.
 • De mogelijkheden voor subsidie of bijdragen uit andere fondsen moeten worden onderzocht.
 • Er dient voldoende geld te zijn om het beleid van de stichting uit te voeren. 

Acties 2017-2019

 • Cultuurhistorie
  De stichting beheert een archief van de ontwikkelingen van Gennep en draagt zorg voor een beschrijving van deze ontwikkeling. Dit verhaal wordt geïllustreerd met foto’s en gepubliceerd op de website.
 • Cultuur
  In vorige jaren is dit goed uitgewerkt. Er zijn een aantal vaste optredens per jaar op het terrein van de Genneper Hoeve van vooral orkesten en muziekensembles. Voor kinderen worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een poppenkast. Het beleid is erop gericht hiermee door te gaan. De evenementen worden zeer goed bezocht en blijken een dankbare gelegenheid om de bekendheid van Gennep Noord te vergroten en vrienden te werven.
 • Natuur
  Waar mogelijk zal de stichting het op natuurbehoud en natuurontwikkeling gerichte beleid met betrekking tot Gennep Noord ondersteunen (ook financieel) en communiceren naar de buitenwereld, via de site van de stichting, door middel van een nieuwsbrief en evenementen en door te participeren in overlegorganen over de toekomst van Gennep Noord.
 • Educatie
  Het mogelijk maken van op basisscholen gerichte educatie. Door het sluiten van het MEC zijn er geen middelen meer voor educatie. De stichting heeft op zich genomen educatie financieel mogelijk te maken en heeft hiermee een begin gemaakt.

Daarvoor zijn de volgende acties voorzien:

Het werven van vrienden.
De stichting wil meer vrienden werven. In 2016 is hiervoor een opzet gemaakt. In het begin van het jaar 2017 begon een nieuwe actie, die het bestand aan vrienden moet vergroten. Deze actie wordt in de komende jaren voortgezet en aangepast.

Het zoeken van sponsors.
Ook hiermee is in 2016 een begin gemaakt. Regelmatig worden bedrijven benaderd met de gerichte vraag of ze mee willen werken aan de financiering van de educatie voor met name basisscholen. Het stichtingsbestuur vindt de mogelijkheid om klassen van basisscholen te kunnen ontvangen op de boerderij van groot belang voor een goede kennis van leerlingen van natuur en verantwoorde voedselproductie.

 

BdN 26-02-2017